Search pdf ebook

0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA 0 ‘RTA …

  qonunlari,Gibbs va gelmgols energiyasi eritmalar, kimyoviy kinetika va kataliz haqidagi ma'lumotlar to*liq yoritib berilgan, shunindek.pedogogik texnologiya elementlardan foydalanib, dars o‘tish usullari, fanga oid tayanch iboralar, glos-


Filename:  Fizikaviy%20kimyo%20(O.Yoriyev,%20D.Karimova).pdf

Source: n.ziyouz.com

Time: 18-07-21

Tags:   kimyoning asosiy qonunlari

OZBЕKISTON R VAZIRLIGI - library.ziyonet.uz

  xoµjaligidagi ahamiyati, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, kimyoviy bogµlanish, moddalarning tuzilishi, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, anorganik moddalarning asosiy sinflari, oksidlanish ± qaytarilish reaksiyalari,


Filename:  70551

Source: library.ziyonet.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

FARMATSEVTIKA O’QUV INSTITUTI TALABALARI …

  Kimyoning asosiy qonunlari Kimyoning asosiy qonunlari kimyoviy reaksiya vaqtida sodir boladigan ozgarishlarni miqdoriy jihatdan tekshirish natijasida kashf etilgan bolib,


Filename:  19422

Source: library.ziyonet.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

FARMATSEVTIKA O‟QUV INSTITUTI TALABALARI …

  Talabalarga qulay bo‟lishi maqsadida avval kimyoning qonunlari, reaksiyalarning energetikasi, tezligi, eritmalar to‟g‟risidagi ta‟limot, atom va molekula tuzilishi hamda elementlar kimyosi yoritilib, bu materiallar talabalarga o‟qiladigan ma‟ruzalarga mos


Filename:  Anorganik%20kimyo%20-%20lotin.pdf

Source: tfi.jethost.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

ТUSHUNTIRISH - IZOH YOZUVI

  kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari, atom tuzilishi, kimyoviy bog‰lanish, termokimyo, kimyoviy kinetika va muvozanat, noelektrolit va elektrolit eritmalar, eritmalarni konsentratsiyalarni ifodalash oksidlanish qaytarilish reaksiyalari


Filename:  20150621-mbi-aminova-shohida.pdf

Source: xabibullaev.files.wordpress.com

Time: 18-07-21

Tags:   

O‘QUV-USLUBIY M A J M U A - moodle.pharmi.uz

  Asosiy qism sifatiga qo‘yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish ehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy va demokratik o‘zgarishlar,


Filename:  ak.pdf

Source: moodle.pharmi.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

FARG’ONA POLITEXNIKA INSTITUTI KIMYO …

  2 Annotatsiya Kimyo fanidan ma’ruza matnlar to’plamida kimyo, organik va analitik kimyo fanlarining asosiy qonunlari, nazaryalari, tushunchalari atom va molekulalarning


Filename:  544de2a716023.pdf

Source: ziyonet.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

«ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ …

  muxandis-texnolog mutaxassislar uchun zarur bo‟lgan avtomatikaning: Avtomatikaning asosiy elementlari, Metrologiya elementlari va o‟lchash texnikasi, Signal kuchaytirgich elementlar, Ijrochi elementlar va rostlovchi organlar, Boshqarish elementlari, Avtomatlashtirish ob‟ektlarining


Filename:  tja_sf.pdf

Source: tfi.jethost.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

8–sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma

  Har bir o‘quv-tarbiyaviy jarayon o‘quvchilarga kimyoning asosiy tushunchalari, ilmiy faktlar, kimyoning qonunlari, nazariyalari, ilg‘or g‘oyalar, O‘zbekistonning kimyoviy ishlab chiqarish imkoniyatlari haqida bilim, ko‘nikma va malakalar beradi


Filename:  8metqul.pdf

Source: andijon-du.narod.ru

Time: 18-07-21

Tags:   

O’ZBЕKISTON R SPUBLIKASI OLIY VA O’RTA …

  3 KIRISH Noorganik kimyoning fan dasturida noorganik kimyoning asosiy tushunchalari va qonunlari, noorganik birikmalarning asosiy sinflari, komplеks


Filename:  5039_fan%20dast,Noorganik%20kimyo,2014.doc.pdf

Source: majmua.tdpu.uz

Time: 18-07-21

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.3662 seconds