Search pdf ebook

ZRBAYCAN DL (bütün ixtisas qruplar üçün)

  TLB QBULU – 2014 Azrbaycan dili 18 il bitn çoxhecal sözlrin yazl v tlffüzü. Sonu qoasamitli tkhecal sözlrin yazl, [k'] ssinin yazda ifadsi.


Filename:  azerbaycandili.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili test suallari  azerbaycan dili

Азярбайъан Дювлят Игтисад

  2 ИШЭЦЗАР yaziŞmalar fƏnnİ ÜzrƏ mƏŞgƏlƏ mÜhazİrƏ mƏtnlƏrİnİn sİyahisi Рясми сянядляр 1. Дювлят дилинин ...


Filename:  767.pdf

Source: library.unec.edu.az

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili testleri  what is a jumbo loan

AZƏRBAYCANCA – RUSCA danışıq vəsaiti

  1 AZƏRBAYCANCA – RUSCA danışıq vəsaiti hazırladı: Qədirli Ariz Teymur oğlu İstifadəçinin xoşuna gələrsə, əməyə hörmət olaraq ürəkdən ...


Filename:  1447920812.pdf

Source: kitabxana.net

Time: 18-02-23

Tags: tqdk azerbaycan dili testleri  jazz chants for esl

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TARİXİ

  1 azƏrbaycan dİlİ vƏ tarİxİ zĠya bÜnyadov azƏrbaycan atabƏylƏrĠ dÖvlƏtĠ 1136-1225-cİ İllƏr ùƏrq-qƏrb baki 2007


Filename:  azerbaycan-atabeyler-dovleti.pdf

Source: fakultemiz.files.wordpress.com

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili qrammatikasi  fc 500 beckman coulter

Buludxan Xəlilov MÜASIR AZƏRBAYСAN DİLİNİN …

  Lakin dil və təfəkkür, o сümlədən dili öyrənən qrammatika ilə təfəkkürə əsaslanan məntiq arasında olan əlaqələrlə yanaşı,


Filename:  morfologiya-I-hisse.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 18-02-23

Tags: 5 ci sinif azerbaycan dili  

АЗЯРБАЙЖАН ДИЛИ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ

  2 azƏrbaycan dİlİ vƏ nİtq mƏdƏnİyyƏtİnİn İnkİŞafinda heydƏr Əlİyevİn rolu Эюркямли иcтимаи вя сийаси хадим, Ümummilli ...


Filename:  766.pdf

Source: library.unec.edu.az

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili 6 ci sinif  

AzərbAycAn dili - Buludxan XƏLİLOV - buludxan …

  dili, Heydər Əliyev isə Azərbaycan dilini Azərbaycan Res-publikasının dövlət dili kimi statuslu etdi. c) Hər ikisi əlifbada islahat apardı.


Filename:  Azerbaycan-dili.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili fonetika  

Azərbaycan dili - 8

  Tofiq Hacıyev, Samirə Bektaşi, Mehriban Vəliyeva, Yeganə Hüseynova Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik


Filename:  azc999rbaycan-dili-8.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 18-02-23

Tags: azerbaycan dili testleri 6 sinif  

МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ - achiq.org

  3 МЦЯЛЛИФДЯН 60-ъы иллярин орталарындан дилимизин морфоложи гурулушу иля баьлы


Filename:  morfologiya.pdf

Source: www.achiq.org

Time: 18-02-23

Tags:   

Q.Ş.KAZIMOV - kitabxana.net

  dili» monoqrafi-yaları, tarix və dil tarixi problemlərinə həsr olunmuş (2001-2007) məqalələri daxil edilmişdir. 098 2008 4602000000


Filename:  1268945556.pdf

Source: kitabxana.net

Time: 18-02-23

Tags:   

Results generated in: 0.0178 seconds