Search pdf ebook

Azərbaycan dili - 8

  Tofiq Hacıyev, Samirə Bektaşi, Mehriban Vəliyeva, Yeganə Hüseynova Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik


Filename:  azc999rbaycan-dili-8.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili test suallari  azerbaycan dili

МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ - qkazimov.gen.az

  3 МЦЯЛЛИФДЯН 60-ъы иллярин орталарындан дилимизин морфоложи гурулушу иля баьлы


Filename:  morfologiya.pdf

Source: qkazimov.gen.az

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili testleri  us cheque format

Free Download Here - pdfsdocuments2.com

  Sayesinde tüm netden bulunan azerbaycan dili 5-ci sinif ... salam .mene kurikulumla elaqedar ingilis dilnnen testler lazimdi .vesait kimi ...


Filename:  ingilis-dili-5-ci-sinif-metodik-vesait.pdf

Source: www.pdfsdocuments2.com

Time: 17-07-24

Tags: tqdk azerbaycan dili testleri  tfe paste gas line

AZƏRBAYCANCA – RUSCA danışıq vəsaiti

  1 AZƏRBAYCANCA – RUSCA danışıq vəsaiti hazırladı: Qədirli Ariz Teymur oğlu İstifadəçinin xoşuna gələrsə, əməyə hörmət olaraq ürəkdən ...


Filename:  1447920812.pdf

Source: kitabxana.net

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili testleri 6 sinif  oracle basics tutorial

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TARİXİ

  1 azƏrbaycan dİlİ vƏ tarİxİ zĠya bÜnyadov azƏrbaycan atabƏylƏrĠ dÖvlƏtĠ 1136-1225-cİ İllƏr ùƏrq-qƏrb baki 2007


Filename:  azerbaycan-atabeyler-dovleti.pdf

Source: fakultemiz.files.wordpress.com

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili 6 ci sinif  caterpillar manuals

ZRBAYCAN DL (bütün ixtisas qruplar üçün)

  TLB QBULU – 2014 Azrbaycan dili 18 il bitn çoxhecal sözlrin yazl v tlffüzü. Sonu qoasamitli tkhecal sözlrin yazl, [k'] ssinin yazda ifadsi.


Filename:  azerbaycandili.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 17-07-24

Tags: 5 ci sinif azerbaycan dili  

АЗЯРБАЙЖАН ДИЛИ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ

  2 azƏrbaycan dİlİ vƏ nİtq mƏdƏnİyyƏtİnİn İnkİŞafinda heydƏr Əlİyevİn rolu Эюркямли иcтимаи вя сийаси хадим, Ümummilli ...


Filename:  766.pdf

Source: library.unec.edu.az

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili kitabi  

AzərbAycAn dili - Buludxan XƏLİLOV

  dili, Heydər Əliyev isə Azərbaycan dilini Azərbaycan Res-publikasının dövlət dili kimi statuslu etdi. c) Hər ikisi əlifbada islahat apardı.


Filename:  Azerbaycan-dili.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 17-07-24

Tags: azerbaycan dili dersleri  

Q.Ş.KAZIMOV - kitabxana.net

  dili» monoqrafi-yaları, tarix və dil tarixi problemlərinə həsr olunmuş (2001-2007) məqalələri daxil edilmişdir. 098 2008 4602000000


Filename:  1268945556.pdf

Source: kitabxana.net

Time: 17-07-24

Tags:   

Buludxan Xəlilov MÜASIR AZƏRBAYСAN DİLİNİN …

  Lakin dil və təfəkkür, o сümlədən dili öyrənən qrammatika ilə təfəkkürə əsaslanan məntiq arasında olan əlaqələrlə yanaşı,


Filename:  morfologiya-I-hisse.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 17-07-24

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.3337 seconds