Search pdf ebook

Azərbaycan dili - 8

  Tofiq Hacıyev, Samirə Bektaşi, Mehriban Vəliyeva, Yeganə Hüseynova Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik


Filename:  azc999rbaycan-dili-8.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili test suallari  azerbaycan dili

МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ - qkazimov.gen.az

  3 МЦЯЛЛИФДЯН 60-ъы иллярин орталарындан дилимизин морфоложи гурулушу иля баьлы


Filename:  morfologiya.pdf

Source: qkazimov.gen.az

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili testleri  small white purse

ZRBAYCAN DL (bütün ixtisas qruplar üçün)

  TLB QBULU – 2014 Azrbaycan dili 18 il bitn çoxhecal sözlrin yazl v tlffüzü. Sonu qoasamitli tkhecal sözlrin yazl, [k'] ssinin yazda ifadsi.


Filename:  azerbaycandili.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 17-08-22

Tags: tqdk azerbaycan dili testleri  appertain vs pertain

AzərbAycAn dili - Buludxan XƏLİLOV

  dili, Heydər Əliyev isə Azərbaycan dilini Azərbaycan Res-publikasının dövlət dili kimi statuslu etdi. c) Hər ikisi əlifbada islahat apardı.


Filename:  Azerbaycan-dili.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili testleri 6 sinif  ucsb art minor

Q.Ş.KAZIMOV - kitabxana.net

  dili» monoqrafi-yaları, tarix və dil tarixi problemlərinə həsr olunmuş (2001-2007) məqalələri daxil edilmişdir. 098 2008 4602000000


Filename:  1268945556.pdf

Source: kitabxana.net

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili 6 ci sinif  black stuffed cat

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi – …

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ... Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Dövlət dilini bilmək hər bir


Filename:  GlossaryLegal.pdf

Source: www.csc.gov.az

Time: 17-08-22

Tags: 5 ci sinif azerbaycan dili  fuel line connections

АЗЯРБАЙЖАН ДИЛИ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ

  2 azƏrbaycan dİlİ vƏ nİtq mƏdƏnİyyƏtİnİn İnkİŞafinda heydƏr Əlİyevİn rolu Эюркямли иcтимаи вя сийаси хадим, Ümummilli ...


Filename:  766.pdf

Source: library.unec.edu.az

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili kitabi  online store for free

Azerbaycan Tõrkçesi - Strateji

  ana dili bilincinin Azerbaycan‟da yerleĢmesi sonucu, Türk adının yayın organlarında kullanılmaya baĢlanmasıdır. Bu dergiyi, ...


Filename:  azerbaycan-tc3bcrkc3a7esi.pdf

Source: stratejisite.files.wordpress.com

Time: 17-08-22

Tags: azerbaycan dili dersleri  

Buludxan Xəlilov MÜASIR AZƏRBAYСAN DİLİNİN …

  Lakin dil və təfəkkür, o сümlədən dili öyrənən qrammatika ilə təfəkkürə əsaslanan məntiq arasında olan əlaqələrlə yanaşı,


Filename:  morfologiya-I-hisse.pdf

Source: buludxan-xelilov.com

Time: 17-08-22

Tags:   

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TARİXİ

  1 azƏrbaycan dİlİ vƏ tarİxİ zĠya bÜnyadov azƏrbaycan atabƏylƏrĠ dÖvlƏtĠ 1136-1225-cİ İllƏr ùƏrq-qƏrb baki 2007


Filename:  azerbaycan-atabeyler-dovleti.pdf

Source: fakultemiz.files.wordpress.com

Time: 17-08-22

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0168 seconds